new homepage

previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบำบัด ประจำสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบำบัด ประจำสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๓ อัตรา
สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ (รอบ ๑)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฎิบัติงาน สังกัด สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง งานการศึกษาและวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัด สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง งานการศึกษาและวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
การประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสูตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง
สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และนักกายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าพบผู้บริหารสภากายภาพบำบัด
ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา หลังปริญญา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในหัวข้อ Clinical Reasoning
จัดโครงการสัมมนาออนไลน์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาหลังปริญญาและการฝึกอบรมระยะสั้น Phase ที่ ๒ ครั้งที่ ๑
การฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ACE Webinar Phase ที่ ๒ : “Educational Technology ” หัวข้อ “AR/VR เทคโนโลยีโลกเสมือนเพื่อการศึกษาสุดล้ำ”
การสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา หลังปริญญา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในหัวข้อ Tips-and-Tricks for Online Teaching
การสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา หลังปริญญา ครั้งที่ ๒ หัวข้อ Tips on how to make better lectures
📢ประชาสัมพันธ์  ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำ  “วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ CEDM Journal” ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรม

เข้าพบผู้บริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมสัมมนาวิชาการแพทยศาสตรศึกษาหลังปริญญา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในหัวข้อ “Clinical Reasoning”
การจัดสัมมนาออนไลน์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาหลังปริญญาและการฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งที่ ๒ ACE Webinar: ” Neuroscience in Education” ในหัวข้อ “Neuroplasticity สมองเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้ได้อย่างไร”
เข้าเยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement)
บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “Health Systems Science” ณ ห้องบรรยาย ๕๒๗ ชั้น ๕ อาคารแพทย์ศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “Roles of Teacher in 21st Century” ณ โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การจัดการศึกษาหลังปริญญาและการฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งที่​ ๖ ในหัวข้อ “Digital Transformation in Education 3 สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้ ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลทางการศึกษา”
กิจกรรมสัมมนาวิชาการแพทยศาสตรศึกษาหลังปริญญา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในหัวข้อ ” Tips-and-Tricks for Online Teaching “
สัมมนาออนไลน์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาหลังปริญญาและการฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ “Google Application for Education Showcase แนะนำการใช้งาน Google Application ให้คุ้มค่า…อาจารย์ทำได้เอง”